Comic Insects (1872)

Comic Insects (1872) - Cover

Comic Insects (1872) – Titelseite